Eşanjör Nedir?


Eşanjörler yani ısı değiştiricileri, farklı sıcaklıklardaki iki ya da daha fazla akışkan arasında ısı transferini sağlayan cihazlardır.

Aralarında ısı transferi gerçekleşen katı bir cidarla birbirlerinden ayrılırlar ve karışmazlar, ancak bir sıvı yüzey üzerine gaz fazında akış uygulanarak gerçekleştirilen uygulamalar da bulunmaktadır.

Isı değiştiricilerin kullanım alanları oldukça geniştir. Hacim ısıtmasında, iklimlendirme tesislerinde, termik santrallerde, atık ısı geri kazanımında, kimi kimyasal işlemlerde çeşitli eşanjör uygulamaları bulunmaktadır.

Eşanjörler genellikle ısı transferi işlemlerine, konstrüksiyon geometrilerine, ısı transferi mekanizmasına ve akış düzenlemelerine göre sınıflandırılırlar.

Akışkanların doğrudan temasta olduğu ısı değiştiricileri: Bu tip ısı değiştiricileri içinde farklı sıcaklıklardaki akışkanlar veya bir akışkan ile katı maddeler birbirleriyle doğrudan doğruya karıştırılır veya temasa geçirilir. Endüstriyel işlemler sonucu ortaya çıkan ısının atılması için pratikte çok kullanılan soğutma kuleleri bu tip ısı değiştiricilerine iyi bir örnektir.


Akışkanlar arası doğrudan temasın olmadığı ısı değiştiricileri: Bu tiplerde ısı, önce sıcak akışkandan iki akışkana ayıran bir yüzeye veya bir kütleye geçer. Daha sonra bu ısı bu yüzeyden veya kütleden soğuk akışkana iletilir. Yüzeyli ,dolgu maddeli ve akışkan yataklı olmak üzere üç grupta incelenebilir.